تحقیق فوریت های پزشکی در رادیولوژی

تحقیق-فوریت-های-پزشکی-در-رادیولوژی

تحقیق فوریت های پزشکی در رادیولوژی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 1734 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع فوریت های پزشکی در رادیولوژی،
در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻫﺪاف کمک های اوﻟﯿﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻣﺪادﮔﺮ
وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ اﻣﺪادﮔﺮ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران
ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﻮاد ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر
واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺣﺎد (زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ)
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮي (ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز)
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺎد
اﺣﯿﺎي ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮی (CPR)
Cardio Pulmonary Resuscitation
آﻣﻮزش اﺣﯿﺎي ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮي
ﺑﺎز ﮐﺮدن راه ﻫﻮاﯾﯽ Air way
دادن ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ Breathing
ﻣﺎﺳﺎژ ﻗﻠﺒﯽ Circulation
CPR در ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﺎن
CPR در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ اﺣﯿﺎ
داروﻫﺎي ﺗﺮاﻟﯽ اﺣﯿﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.